Bing-PNG-API
Bing 每日图片 API

每天凌晨自动更新
使用方法
例:https://cdn.jsdelivr.net/gh/lyzdz/Bing-png-api/pic/20200315.png
https://cdn.jsdelivr.net/gh/lyzdz/Bing-png-api/pic/日期.png

例:https://cdn.jsdelivr.net/gh/lyzdz/Bing-png-api/json/20200315.json
https://cdn.jsdelivr.net/gh/lyzdz/Bing-png-api/json/日期.json

例:https://cdn.jsdelivr.net/gh/lyzdz/Bing-png-api@20200425/pic/20200315.png
https://cdn.jsdelivr.net/gh/用户/库@版本号/资源路径

构建方法
首先建立一个Repo里的Secrets 名为TOKEN
TOKEN 内容为Github的私人令牌
开源地址:https://github.com/lyzdz/Bing-png-api